Reklamacije i povraćaj robe

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, molimo Vas da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

  • da reklamaciju prijavi putem telefona +381 21 472 0556 (radnim danima 10:00 - 16:00h)​ ili da reklamirani proizvod pošalje poštom (na adresu AVL Projekt web-shopa, Rumenački put 28, 21000 Novi Sad) u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
  • da podnese na uvid original računa o kupovini,
  • da podnese na uvid original garantnog lista
  • da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda.

AVL Projekt web-shop je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od petnaest (15) dana.

Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

  • otklanjanje nedostatka na proizvodu
  • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
  • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja

Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što kupcu daje pravo na:

  • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
  • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

Potrošač nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, odnosno neadekvatnom upotrebom proizvoda.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci, od dana kupovine.

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE ZBOG NESAOBRAZNOSTI

Troškove vraćanja robe u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti snosi trgovac.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, AVL shop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i MasterCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartica.